-

Viktigt varna hyresgäster som missköter sig

Arbeta proaktivt med rättelseanmaningar – undvik bakslag

Vi hjälper många bostadsrättsföreningar och fastighetsägare med bland annat att utreda hur hyresgäster och medlemmar som på olika sätt missköter sig kan hanteras. Som ett led i detta arbetar vi också proaktivt med rättelseanmaningar – som ibland kallas varningsbrev – för att komma till rätta med exempelvis upprepade sena hyresbetalningar eller för att förbättra omkringboendes trivsel och välmående.

Det finns också vissa situationer där en rättelseanmaning måste skickas innan det är möjligt att inleda en eventuell process mot en bostadsinnehavare och där utebliven eller felaktig anmaning kan göra att man inte kan driva processen vidare eller att ni helt förlorar möjligheten att tillvarata er rätt inom rimlig tid.

Några av de vanligaste rättelseanmaningarna som vi hjälper våra klienter med är:

  • När den boende eller dennes gäster utsätter sin omgivning för störningar
  • När hyran eller avgiften upprepade gånger inte betalas i tid
  • När fastighetsägaren eller bostadsrättsföreningen begärt tillträde och nekas detta
  • När bostaden utsätts för vanvård
  • När bostadsrättsinnehavaren inte följer bostadsföreningens stadgar

Att en rättelseanmaning utformas på rätt sätt och skickas i rätt tid samt att man, i det fall så måste ske, på rätt sätt underrättar de sociala myndigheterna, kan vara avgörande för att ni skall få framgång i en eventuell rättslig process.

Många fördelar med att anlita Engström & Hellman

Fördelarna med att tidigt anlita oss vid störningar eller betalningsförsummelser är många; dels slipper ni ta samtalet med hyresgästen eller medlemmen, samtidigt som ett brev från en advokatbyrå ger ärendet mer tyngd än om ni eller ert inkassobolag skickar brevet. Dels följer vi upp ärendet och utvärderar tänkbara vägar framåt tillsammans med er så att ni inte riskerar att missa någon möjlighet att komma till rätta med problematiken om rättelse inte vidtas. Kort sagt hjälper vi alltid våra klienter att fatta de rätta besluten.

Vill du veta mer om vårt arbete med varningsbrev och vad vi kan hjälpa er med? Kontakta Linda Ahlskog på 08 – 400 251 04!

Viktigt varna hyresgäster som missköter sig