-

Viktigt att tänka rätt när det är dags för ombyggnation i bostadsrättsföreningen

I de flesta bostadsrättsföreningar uppstår någon gång behov av renovering eller ombyggnation av föreningens fastighet. I vissa fall finns även möjlighet att genom ombildning av tidigare outnyttjade ytor skapa en intäkt och ett mer effektivt nyttjande av fastigheten.

Gemensamt för de flesta typer av byggnationsprojekt är att de ofta kräver en betydande arbetsinsats av styrelsen. Under resan från idé eller förslag till färdig byggnation är det också ett antal beslut som måste fattas.

Till en början måste utredas i vilken ordning beslut om tilltänkt renovering eller ombyggnation skall hanteras. Enligt bostadsrättslagen skall beslut som innebär väsentliga förändringar av föreningens hus eller mark fattas på stämma, om inte något annat har bestämts i stadgarna. Vad som utgör väsentlig förändring kan ofta framstå som självklart men i andra fall vara en mer eller mindre delikat fråga att avgöra. Här är det ofta klokt att anlita juridisk hjälp så att allt verkligen blir rätt.

När väl beslut är fattat måste bestämmas i vilken form projektet skall utföras. Vill föreningen själva vara delaktiga i och ta ansvar för utförandet kanske en utförandeentreprenad är att föredra. Andra gånger, om t.ex. expertisen saknas inom föreningen, kan det vara lämpligare med en totalentreprenad där entreprenören ansvarar fullt ut för att den önskade funktionen uppnås.

För att var säker på att få den för aktuellt projekt bästa entreprenören gäller det även att förfrågningsunderlaget inför inhämtande av anbud utformas på ett sätt som ger möjlighet till en objektiv utvärdering och bedömning av de olika anbuden innan dess att avtal skrivs. Att göra fel kan bli både kostsamt och innebära att projektet drar ut på tiden.

Dessa frågor i projektets startskede är också avgörande för utfallet och möjligheterna att vid eventuella fel eller avvikelser kunna få gehör för krav på åtgärdande eller prisavdrag.

Engström & Hellman Advokatbyrå är ofta anlitade som juridiskt biträde såväl under planeringsfasen för stöd och juridisk vägledning som med upprättande av förfrågningsunderlag, avtalsskrivning och uppföljning. I de fall där tvist uppstått biträder byråns experter inom området med såväl vid förhandlingar utom som inom rätta. Behöver er förening hjälp är ni alltid välkommen att kontakta oss.

Niklas Tollart
Viktigt att tänka rätt när det är dags för ombyggnation i bostadsrättsföreningen