-

Vad gör man när hyresgästen får ekonomiska problem – och hur minskar man sin risk?

Hyresgäster ser över sina avtal

I pandemins kölvatten har det duggat tätt med nyhetsartiklar angående butiker, restauranger och företag som försatts i konkurs. Detaljhandeln, utsatt för allt hårdare konkurrens från e-handeln, har i flera fall redan innan pandemin kastat in handduken på grund av minskad lönsamhet. Pandemin blev spiken i kistan för många.

Välkända klädkedjor liksom kända restauranger har gått i konkurs. Andra brottas med eller har genomgått rekonstruktioner. Några av dessa företag har återuppstått i en mindre kostym och/eller under ett annat namn.

Många klädkedjor och restauranger ser nu över sina hyreskontrakt och utreder vilka delar av verksamheten och vilka lägen som är lönsamma. De butiker och restauranger som inte är lönsamma stängs. Gatubilden förändras och fastighetsägare behöver börja tänka nytt för att rädda citykärnor och handelsplatser. Nya aktörer som satsar på hubspots och coworking m.m. kommer in och vill ta plats, vilket kräver nya typer av hyresvillkor.

Vi på Engström & Hellman ger rådgivning till flertalet klienter inom fastighets- och hyressektorn. För att minska vakanser, hyresförluster och övriga eventuella skador som uppstår i samband med konkurser, likvidationer och uppsägningar gäller det för fastighetsägaren att känna till sina rättigheter och skyldigheter. Vilka handlingsalternativ finns till exempel när det går dåligt för en hyresgäst? Och hur minskar man som hyresvärd sin risk när hyresgästerna i beståndet hamnar på obestånd?

För att minska risken för hyresförluster när lokalhyresgäster går i konkurs är det nödvändigt för hyresvärden att ha god kännedom om regelverket i hyreslagen och att anlita en advokatbyrå som förstår även de affärsmässiga överväganden som behöver göras.

Vi hjälper er att välja rätt väg

Ofta kan det vara värt att försöka hjälpa sina hyresgäster att komma på fötter, men Ibland kan det vara mer fördelaktigt för hyresvärden att vidta åtgärder för att hyresgästen ska försättas i konkurs. Hyresvärden har nämligen enligt hyreslagen (som 12 kapitlet i jordabalken kallas) rätt att under vissa förutsättningar säga upp en hyresgäst för avflyttning om hyresgästen försätts i konkurs och inte kan ställa en viss sorts säkerhet för avtalet. Det många inte känner till är att denna rätt att säga upp en hyresgäst föreligger även om hyresgästen fram till konkursen har betalat alla sina hyror i tid. Att välja rätt åtgärd i det läget kan alltså vara ett sätt att snabbare kunna hyra ut lokalen till någon annan.

Viktigt att göra rätt när konkursen är ett faktum

Hyresvärden bör också så, snart man fått kännedom om att en hyresgäst gått i konkurs, uppmana konkursboet att ställa lokalen till hyresvärdens förfogande inom en månad. Genom att skicka en riktigt formulerad anmaning till konkursboet tvingar man konkursförvaltaren att snabbt ta ställning till hur hen ska göra med lokalen och slipper vara oviss. Anmaningen kan också vara  viktig för att hyresvärden ska kunna få betalt av konkursboet för den tid efter konkursen som de sitter kvar i lokalen.

Andra frågor som ofta uppstår vid konkurs är när lokalen ska anses vara återlämnad till hyresvärden, vem som ansvarar för att tömma lokalen och om hyresvärden kan ansöka om avhysning av ett konkursbo eller inte. Dessa och många andra frågor hjälper vi dagligen hyresvärdar med.

Proaktiva lösningar och hjälp i akuta situationer

Erfarenheterna från pandemin visar också vikten av att vara proaktiv som hyresvärd – och att göra en professionell bedömning kring vilka olika risker ett tilltänkt hyresförhållande innebär redan vid avtalsskrivningen. Ett klokt utformat hyresavtal ger dig som hyresvärd möjlighet att förebygga besvärliga situationer och att begränsa eventuella framtida hyresförluster och skador.

Vi på Engström & Hellman hjälper er gärna både i den akuta situationen när hyresgästen redan gått i konkurs eller trätt i likvidation, men ännu hellre vid upprättandet av hyresavtal för nya hyresgäster eller vid omförhandling av befintliga avtal. Våra skickliga advokater och jurister har mångårig erfarenhet av kommersiell hyresrätt och kan hjälpa er att undvika vanliga fallgropar.

 

Åsa Thonfors

 

 

Vad gör man när hyresgästen får ekonomiska problem – och hur minskar man sin risk?