-

Uttalanden i ny lagrådsremiss underlättar för inkassobranschen

I lagrådsremissen ”Kreditupplysningslagen och dataskyddsförordningen” gör regeringen ett antal uttalanden som kan ha stor betydelse för inkassobranschens behandling av personuppgifter – och för branschens möjligheter till automatiserat beslutsfattande – när dataskyddsförordningen (GDPR) träder i kraft senare i år.

Inkassoverksamhet är en uppgift av allmänt intresse

En viktig fråga för inkassobranschen är om den behandling av personuppgifter som utförs av inkassobolag kan anses vara sådan behandling som är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller inte. Regeringen konstaterar i lagrådsremissen att inkassoverksamhet är just ett sådant allmänt intresse som kan rättfärdiga uppgiftsbehandling:
”…[R]egeringen [anser] att bedrivandet av kreditupplysningsverksamhet, som är noga lagreglerad, får anses vara en uppgift av allmänt intresse. Detsamma får anses vara fallet med inkassoverksamhet, som är väsentlig för att flödet av betalningar i samhället ska fungera och att det effektivt ska gå att driva in fordringar som är förfallna till betalning. Någon anledning att, som efterfrågas av några remissinstanser, lagfästa dessa bedömningar finns inte. De aktuella verksamheterna regleras genom lag och förordning samt Datainspektionens föreskrifter och tillståndsbeslut. Härigenom är dataskyddsförordningens krav på att den rättsliga grunden ska vara fastställd uppfyllt.”

Automatiserade processer i inkassoverksamhet möjligt även i framtiden

Många inkassobolag har också varit oroliga för att den nya dataskyddsförordningen skulle kunna innebära begränsningar för de automatiserade processer som bolagen använder sig av i inkassoverksamheten; exempelvis för att bedöma vilka ärenden som skall bli föremål för vissa typer av inkassoåtgärder. Regeringen ger dock även här lugnande besked i lagrådsremissen:
”Det finns inte några bestämmelser om automatiserat beslutsfattande vare sig i kreditupplysningslagen eller inkassolagen. Några automatiserade beslut med rättsliga följder eller som i betydande grad påverkar den registrerade torde inte heller fattas i kreditupplysnings- eller inkassoverksamhet. […]. Även i inkassoverksamhet används automatiserade processer med inslag av profilering. De automatiserade processerna påverkar dock inte gäldenärens rättsliga ställning och det automatiska förfarandet syftar snarast till att skilja ut de ärenden där en för den enskilde mindre ingripande indrivningsåtgärd kan vidtas. […] Mot denna bakgrund bedöms dataskyddsförordningens bestämmelser om automatiserat beslutsfattande inte kräva några lagändringar.”

Ovanstående innebär alltså att regeringen anser att ”automatiserade processer med inslag av profilering” i inkassoverksamhet även framgent kommer att vara möjligt att använda sig av utan att de särskilda reglerna om automatiserat beslutsfattande som finns i artikel 22 i dataskyddsförordningen aktualiseras.

Behöver ni hjälp inför dataskyddsreformen? Kontakta oss!

Kontakta gärna oss på Engström & Hellman Advokatbyrå för mer information om vad dataskyddsreformen innebär för just ert företag och för att få hjälp och råd kring hur ni på bästa sätt förbereder er verksamhet för lagändringarna.