-

Nya regler för konsumentförsäljning ställer hårdare krav på företagen

EU:s ”New deal for consumers” resulterar bl a i ny lag om konsumentskydd och nya sanktionsavgifter

Att brott mot GDPR kan leda till höga sanktionsavgifter vet nog de flesta företag idag. Nu införs hårdare regler även inom konsumentskyddslagstiftningen där företag riskerar att få betala sanktionsavgifter på upp till 4 % av företagets omsättning vid brott mot vissa konsumentskyddsregler.

Det allra flesta handlar idag varor och tjänster via internet. Även köp av digitala tjänster och digitalt innehåll ökar markant. I syfte att se till att konsumentskyddsregleringen ligger i fas med den snabba utvecklingen har EU antagit tre direktiv på konsumenträttens område; det så kallade varudirektivet, direktivet om tillhandahållande av digitalt innehåll samt direktivet om ett moderniserat konsumentskydd.

Syftet med direktiven är bland annat att stärka skyddet för konsumenterna genom en gemensam reglering av vissa krav på avtal mellan näringsidkare och konsumenter. Reglerna ska gälla för köp både online och i butik. I Sverige föreslås därför nu en lag om konsumentskydd vid köp och vissa andra avtal som ska ersätta nuvarande konsumentköplag. Den nya lagen föreslås träda i kraft 1 januari 2022. Direktivet om ett moderniserat konsumentskydd ska vara implementerat i svensk lag senast den 28 november 2021.

Nya krav på tydligare information

Som en del av det nya regelverket införs krav bland annat på att informera om de priser som presenteras för konsumenterna blivit personligt anpassade på grund av automatiserat beslutsfattande eller profilering. Det införs också krav på att tydligt visa uppgift om vilket det tidigare priset varit när en prissänkning genomförs samt en skyldighet att informera om varför ett sökresultat visas i en viss ordning vid användning av exempelvis bokningssidor på internet. Även avseende kundrecensioner uppställs krav på att företag måste säkerställa att det verkligen är en riktig konsument som skrivit recensionen och att även negativa recensioner måste visas av säljande företag.

Ny regler kring digitala tjänster och digitalt innehåll

Den nya lagen föreslås, utöver de avtal som redan omfattas av nuvarande konsumentköplag, även innefatta vissa avtal som innebär att näringsidkaren tillhandahåller ett digitalt innehåll eller en digital tjänst till konsumenten. Digitalt innehåll och digitala tjänster utgörs av exempelvis nedladdning och streaming av film, musik och e-böcker. Dessa typer av avtal kommer att regleras i ett särskilt kapitel i den nya lagen.

Enligt lagförslaget måste företag som säljer digitala tjänster eller digitalt innehåll bland annat alltid tillhandahålla den senaste versionen av tjänsten eller innehållet. Näringsidkare är dessutom skyldiga att informera om och tillhandahålla konsumenter uppdateringar avseende innehållet eller tjänsten under viss tid.

Stärkta rättigheter för konsumenter när en vara är felaktig

Presumtionstiden för fel i vara förlängs från sex månader till ett år från leveransdatum. Detta innebär att fel som visar sig inom ett år, enligt lagförslaget därför kommer att presumeras (anses) ha funnits redan vid avlämnandet. Förändringen ställer krav på bl a ändringar i reklamationshanteringen hos alla de som riktar sin försäljning till konsumenter.

Nya regler föreslås även avseende näringsidkarens och konsumentens skyldigheter vid bland annat avhjälpande åtgärder och omleverans. Köparen ska exempelvis alltid ha rätt till prisavdrag eller hävning om säljaren inte lever upp till sina skyldigheter. Vid allvarliga fel på varan har köparen rätt till prisavdrag eller hävning utan föegående försök till avhjälpande åtgärder eller omleverans. Vid omleverans kan säljaren behöva stå kostnaden för att återta varan samt i vissa fall även bekosta installation om sådan behövts.

I dagsläget är det möjligt att i viss utsträckning sälja varor under förbehållet ”i befintligt skick”. Lagförslaget innebär att begagnade varor inte längre får säljas med detta förbehåll. Säljare måste därför i framtiden vara än mer tydliga när en vara avviker från de objektiva krav som ställs och krav ställs också på ett aktivt godkännande från konsumentens sida.

Viktigt att se över de garantier som lämnas

Utredningen föreslår vidare en lagregel om att villkoren för en säljares lämnade garantier i vissa fall ska anses vara de som framgår av marknadsföringen av varan. Regeln blir tillämplig om villkoren enligt garantibeviset är mindre fördelaktiga än de som har utfästs i marknadsföringen. Om man som säljare lämnar garantier behöver man därför i framtiden se till att stämma av innehållet i exempelvis garantibevis med företagets marknadsföring.

Säkerställ compliance med den nya lagstiftningen och skapa ökad kundnöjdhet

När konsumentskyddslagstiftningen nu förändras är det ett utmärkt tillfälle för de företag som säljer mot konsument att se över sina köp- och leveransvillkor, beställningsflöden och att säkerställa att såväl beställningsprocess som hanteringen av reklamationer och garantianspråk ligger i linje med den nya lagstiftningens krav.

Vi på Engström & Hellman har lång erfarenhet av att bistå företag i distanshandelsbranschen med att uppdatera och se över villkor, granska flöden och att säkerställa juridisk compliance. Hör av dig till oss för att se hur vi tillsammans kan säkerställa att just ditt företag ligger i framkant när det gäller att arbeta enligt det nya regelverket.

Amar Omeirat och Anna Linnersten

 

Nya regler för konsumentförsäljning ställer hårdare krav på företagen