Vi finns där när en process är rätt väg framåt.

Tvist och process

"I en process vill ni ha en advokat på er sida som förstår såväl processens regler som era behov."

Advokat Peter Hellman

Vi gör processen kortare.

När man inte kommer överens är en tvist i domstol många gånger oundviklig. Oavsett om det gäller kommersiella tvister, marknadsrätt, upphandling eller tillsynsfrågor kan vi biträda er. Vi biträder dig och ditt företag såväl inför domstolar och myndigheter som i skiljenämnder och i alla typer av förhandlingssituationer. Vi hjälper er framåt med konkreta råd och processtrategier, oavsett om ni fått en stämningsansökan i handen eller behöver väcka talan mot någon. Vi vet också att man vid en tvist ofta måste agera snabbt och kan därför på kort tid hjälpa er att utforma interimistiska yrkanden eller yrkanden rörande säkerhetsåtgärder.

Vårt tvistemålsteam har genom åren hanterat tusentals tvistemål genom åren och vi har därmed en gedigen processvana och en god förståelse för såväl det processuella regelverket som för våra klienters behov i en tvist. I dialog med er utarbetar vi en strategi för att nå framgång och för att säkerställa såväl en lösning på den aktuella tvisten som en bra grund för framtida affärer. Eftersom ingen tvist är den andra lik lämnar vi också ofta råd  i syfte att såväl förebygga som att lösa tvister som ännu inte nått domstol eller skiljenämnd.

Vi är experter på fordrings- och e-handelstvister.

En av våra nischer inom tvistemålsområdet är masshantering av fordringstvister, där vi biträder ett flertal företag inom e-handelsbranschen, bank- och finanssektorn och inkassobranschen med rättslig indrivning av fordringar. Genom vårt mångåriga samarbete med stora aktörer inom respektive bransch har vi utvecklat en unik arbetsmetodik för att driva fordringstvister hela vägen från invändning till dom på ett snabbt och prisvärt sätt.

Upphandling, marknadsrätt och tillsynsfrågor

Utöver civilrättsliga tvister biträder vi ofta våra klienter i förvaltningsrättsliga tvister där motparten är det allmänna. Det kan exempelvis handla om processer i samband med tillsynsärenden där motparten är Konsumentombudsmannen, Datainspektionen eller Finansinspektionen, eller i ärenden som rör överprövning av upphandlingar. Vi bistår också vid arbetsrättsliga tvister.

Vad kan vi göra för er?

Vi biträder företag i bland annat följande :

  • Kommersiella tvister
  • Fordrings- och e-handelstvister
  • Upphandlingsärenden
  • Ärenden inför myndigheter och förvaltningsdomstolar i tillståndsfrågor
  • Marknadsrätt
  • Konkurrensrätt
  • Arbetsrätt
Ikon - Tvist och process