Associationsrätt oavsett form

Bolags- och föreningsjuridik

Vi förstår civilsamhällets villkor – och är experter på föreningsjuridik

Till skillnad från de flesta andra advokatbyråer har Engström & Hellman en särskild passion för folkrörelser och föreningar. Många av våra medarbetare har också erfarenhet från föreningsarbete i nationella organisationer. Inom ramen för vårt arbete inom föreningsrätt biträder vi därför regelbundet ett stort antal ideella föreningar i alla frågor som uppkommer i verksamheten. Det kan till exempel handa som stadgeändringar, ansvarsfrågor, tvister mellan medlemmar eller direkt verksamhetsrelaterade frågor. Vi är också flitigt anlitade som årsmötesordförande och föreläsare.

Bland våra klienter finns stora nationella paraplyorganisationer, ungdomsorganisationer och biståndsorganisationer med verksamhet i hela världen, men vi biträder också lokala företagarföreningar.

Bolagsrätt – en förutsättning för bra affärer

Vi bistår såväl bolag som ekonomiska föreningar med att hantera de ofta komplicerade bolags- och föreningsrättsliga frågor som kan uppstå i en verksamhets vardag. Det kan handla om bolagsbildning, nyemissioner, inlösen av aktier, fusioner eller andra bolagshändelser.  I vissa fall uppstår tvister mellan aktieägare som aktualiserar frågor rörande exempelvis aktieägares rättigheter vid bolagsstämma, styrelses och vd:s ansvar och utformningen av aktieägaravtal. Förståelsen för hur de bolagsrättsliga frågorna är kopplade till affärsmässiga överväganden och förståelse för en ekonomisk förenings särskilda utmaningar är ofta av avgörande betydelse för att en transaktion eller en process skall kunna genomföras på bästa sätt.

Engström & Hellman har gedigen och mångårig erfarenhet av att hantera de flesta bolagsrättsliga spörsmål. Till våra klienter hör såväl några av Sveriges främsta e-handelsbolag och tillväxtföretag inom finansbranschen som ett flertal relativt nystartade bolag. Oavsett om ert bolag behöver biträde i komplicerade kapitaliseringsfrågor eller just är i färd med att upprätta en bolagsordning är vi rätt advokatbyrå för er. Vi företräder också regelbundet aktieägare i såväl majoritets- som minoritetsposition, exempelvis i frågor rörande aktieägaravtal och tvister.

Vad kan vi göra för er?

Vi bistår bolag och föreningar med bland annat följande:

  • Bolags- och föreningsbildning
  • Kapitaliserings- och finansieringsfrågor
  • Företagsöverlåtelser och fusioner
  • Uppdrag som årsmötes-/stämmoordförande
  • Uppdrag som styrelseledamot
  • Utbildning för styrelser
Ikon - Bolags- och föreningsjuridik