-

Hur fungerar det med avgifter till samfällighetsföreningar?

Samfälligheter är en form av samverkan mellan flera fastigheter, t ex vid förvaltning av en gemensam väg eller en annan anläggning som ägs och tas hand om av flera fastigheter tillsammans.

Vid förvaltning av en samfällighet uppstår normalt olika former av kostnader. Om samfällighetens medel inte räcker till för att täcka kostnaderna har samfälligheten rätt att ta ut bidrag från medlemmarna. Det är alltså medlemmarna i samfälligheten som måste betala de medel som behöver skjutas till för samfällighetens förvaltning. I juridiska termer kallas det att medlemmarnas bidrag uttaxeras genom att en så kallad debiteringslängd upprättas av samfällighetsföreningen.

Vad kan man då göra om en medlem inte betalar sin del? En debiteringslängd är en exekutionstitel, d v s ett beslut som kan verkställas. Samfälligheten kan med andra ord begära utmätning av medlemmen direkt – med debiteringslängden som underlag – utan att först behöva gå den längre vägen genom en ansökan om betalningsföreläggande eller en process i tingsrätt. Denna ”gräddfil” som lagen erbjuder, i form av verkställbarhet av debiteringslängd, innebär dock att ett antal formella krav måste vara uppfyllda för att verkställigheten ska beviljas.

Även om lagtexten kan uppfattas som relativt lättolkad är det i praktiken så att många frågor och tveksamheter kan uppstå kring bland annat formalian. Därför kan det vara klokt att ta hjälp när det gäller att upprätta debiteringslängd och stämmoprotokoll på rätt sätt.

Vi på Engström & Hellman är experter på föreningsjuridik och arbetar dagligen med frågor som rör samfälligheter och olika förvaltningsfrågor som är förknippade med dem. Har ni en medlem som inte betalar? Eller har ni någon annan juridisk fråga om en samfällighetsförening? Tveka inte att kontakta någon av våra duktiga jurister!

Marzena Brar

Hur fungerar det med avgifter till samfällighetsföreningar?