-

Delägare i Engström & Hellman ger ut bok om ungas rättigheter på Norstedts juridik

Fredrik Engström och Peter Hellman, delägare i Engström & Hellman har nyligen givit ut en bok om ungdomars rättigheter och föreningsrätt på förlaget Norstedts juridik.

I boken, som har titeln ”Ungdomars fri- och rättigheter i föreningsliv och skola”, utreds och belyses centrala juridiska frågor rörande unga människors fri- och rättigheter, med fokus på underåriga i ideella föreningar och skolvärlden. Även en extensiv genomgång av gällande rätt avseende ideella föreningar finns i boken.

– Det har länge saknats juridisk doktrin om unga människors rättigheter inom föreningslivet och i skolan. Boken fyller således en angelägen funktion när det gäller att skapa förutsättningar för ungt engagemang och ungt föreningsliv i Sverige, säger Fredrik Engström.

Boken är uppdelad i tre delar, som var och en kan läsas fristående. I första delen avhandlas unga människors grundläggande fri- och rättigheter. Fokus ligger på de positiva opinionsfriheterna och särskild vikt läggs vid åsiktsfrihet och föreningsfrihet. Bokens andra del berör allmän föreningsrätt och övergripande juridiska frågor kring ideella föreningar, med inriktning på mindre ideella föreningar och frågor kring underårigas möjligheter att organisera sig i föreningsform. I bokens tredje del behandlas frågor kring unga människors fri- och rättigheter i skolan. Här utreds hur och i vilken utsträckning en skola har rätt att begränsa elevers medborgerliga fri- och rättigheter, särskilt föreningsfrihet och åsiktsfrihet, genom ordningsregler, ordningsingripanden eller andra typer av inskränkningar.

– Det finns en utbredd villfarelse i samhället att unga människor inte skulle kunna starta eller driva föreningar och att just deras medborgerliga rättigheter är svagare än vuxnas. Så är inte fallet, avslutar Peter Hellman.

Boken kan köpas direkt från förlaget via www.nj.se eller i bokhandeln, t ex via www.bokus.se. (ISBN: 9789139111016)